پیچ ماشینی سر استوانه

پیچ ماشینی سر استوانهپیچ ماشینی معمولی یا استوانه ای معمولی، پیچی است که از یک استوانه رزوه شده به همراه گل گرد با آچار خور دو سو یا چهار سو ساخته شده است. این پیچ با نام های سر استوانه یا سر گرد نیز شناخته می شود. جنس این پیچ از فولاد است. پیچ استوانه ای یکی از رایج ترین اشکال پیچ و اتصالات می باشد و مصارف صنعتی و خانگی فراوانی دارد. پیچ ماشینی همچنین در صنایع فلزی، چوبی و پلیمری هم استفاده می شود.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 4 mm طول 10 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 4 mm طول 12 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 4 mm طول 15 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 4 mm طول 20 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 4 mm طول 25 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 4 mm طول 30 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 4 mm طول 6 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 4 mm طول 8 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 5 mm طول 10 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 5 mm طول 12 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 5 mm طول 15 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 5 mm طول 20 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 5 mm طول 25 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 5 mm طول 30 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 5 mm طول 6 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سو قطر 5 mm طول 8 mm (بسته 100 عددی)

پیچ ماشینی سر استوانه چهار سوپیچ ماشینی سر استوانه چهار سو یا استوانه ای سر استوانه چهار سو، پیچی اس..