رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ بشکه ایرولبرینگ بشکه ای برای سرعت های بالا و بارهای سنگین طراحی شده است. ساختار این رولبرینگ ها متشکل از دو ردیف غلتک در یک شیار منحنی شکل درحلقه بیرونی می باشد. دو شیار نیز در حلقه درونی آنها، نسبت به محور رولبرینگ، زاویه می سازد. رولبرینگ های بشکه ای خاصیت خود تنظیمی دارند. بدین ترتیب نسبت به نا همراستایی شافت حساس نیستند و علاوه بر تحمل بار شعاعی، بار محوری را نیز از دو طرف تحمل می کنند. در طراحی رولبرینگ های بشکه ای غلتک ها بلند، قطور، متقارن و به تعداد زیاد هستند که این خصوصیات موجب قابلیت تحمل فوق العاده زیاد این نوع برینگ ها در برابر نیروها می باشد.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

رولبرینگ بشکه ای 22207-CCW33-C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22208-MBKW33-C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22208-MBW33-C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22209-CCKW33-C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22209-CCW33-C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22210-CCKW33-C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22210-CCW33-C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22210-MBKW33-C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22210-MBW33-C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22211 E-C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22211-CCW33-C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22212 CCKW33C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22212 CCW33C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22212 E-C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22212-MBW33-C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..

رولبرینگ بشکه ای 22213 E-C3 P6 - برند Aachen

رولبرینگ های بشکه ای  رولبرینگ های بشکه ای برای سرعتهای بالا و بارهای سنگین طراحی شده ا ..