رولبرینگ استوانه ای

رولبرینگ استوانه ایرولبرینگ استوانه ای علاوه بر ظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعت های زیاد است و دارای انواع گوناگونی از قبیل NU, NJ, NUP, N, NF (برای یک ردیفه) و NN, NNU (برای دو ردیفه) می باشد. همچنین در طراحی این رولبرینگ ها، یکی از حلقه های داخلی یا بیرونی از یک یا دو طرف لبه ندارند و لذا قابل تفکیک می باشند. این امر در مواردی نظیر جا زدن و درآوردن رولبرینگ ها، به ویژه در مواردی که انطباق باید تداخلی باشد، موجب تسهیل کار می شود. این نوع رولبرینگ ها علاوه بر قابلیت تحمل بارهای سنگین، از چرخش و سرعت بالا نیز برخودارند.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

رولبرینگ استوانه ای N322-M - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای N324-M - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای NJ205-EM - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای NJ208-EM - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای NJ220-M - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای NJ2220-M - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای NJ2224-M - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای NJ2226-M - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای NJ2309-EM - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای NJ2310-EM - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای NJ2316-M - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای NJ2319-M - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای NJ308-EM - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای NJ313-M - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای NJ317-M - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..

رولبرینگ استوانه ای NJ320-EM - برند ZWZ

رولبرینگ های استوانه ایرولبرینگ های استوانه ای علاوه برظرفیت شعاعی بالا، مناسب برای سرعتها زیاد می ..