بلبرینگ یک طرفه

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت برعکس هرزگرد می باشد. این بلبرینگ با نام های بک استاپ (back stop)، بلبرینگ قفل شونده یا قفلی، کلاچ یک طرفه و ... نیز شناخته می شود. بلبرینگ های یک طرفه دارای سه مدل مختلف می باشند که با کدهایی که در شماره فنی های آنها وجود دارد از هم متمایز می شوند. مدل اول در بخش داخلی و همچنین بخش خارجی بلبرینگ، دارای جای خار مستطیلی می باشد. این مدل با کد PP در انتهای شماره فنی نشان داده می شود. مدل دوم در قسمت درونی بلبرینگ دارای جای خار مستطیلی می باشد اما قسمت بیرونی آن هم سطح و بدون جای خار است. کد متمایز کننده این مدل P می باشد. و اما مدل سوم، هم در قسمت داخلی و هم در قسمت خارجی بدون جای خار مستطیلی است و با کد M از سایر مدل ها تشخیص داده می شود.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

بلبرینگ یک طرفه CSK12-M

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK12-P

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK12-PP

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK15-M

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK15-P

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK15-PP

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK17-M

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK17-P

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK17-PP

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK20-M

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK20-P

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK20-PP

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK25-M

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK25-P

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK25-PP

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..

بلبرینگ یک طرفه CSK30-M

بلبرینگ یک طرفهبلبرینگ یک طرفه برای انتقال حرکت چرخشی به یک سو به کار برده می شود در حالی که در سمت ..