بلبرینگ کف گرد

بلبرینگ کف گردبلبرینگ کف گرد از یک واشر شافت، یک واشر نشیمن گاه و مجموعه قفسه پنجره تشکیل شده است و قابلیت جدا شدن از هم را دارد. این بلبرینگ ها بار محوری را فقط از یک و دو جهت تحمل می کنند و به هیچ عنوان نمی توانند بار شعاعی را تحمل کنند. این بلبرینگ ها دارای سطحی صاف و هم تراز می باشند. هر چند این مهم وابسته به غلاف واشر است.