بلبرینگ خود تنظیم

بلبرینگ خود تنظیمبلبرینگ خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ است که پشت هم قرار دارند و یک حلقه در فضای بیرونی این بلبرینگ را احاطه می کند. این بلبرینگ ها نسبت به محور استوانه و ستون ها حساس هستند.از مزایای این بلبرینگ می توان به سایش کمتر اشاره کرد و به همین دلیل در دمای سرد نیز به سرعت کار می کنند. دارا بودن دو ردیف ساچمه با یک حلقه بیرونی مشترک این قابلیت را به بلبرینگ خود تنظیم می دهد تا به صورت خودکار انحراف و نا همراستایی شافت را تنظیم کند.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

بلبرینگ خود تنظیم 1217K - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 1211K - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 1212K - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 1217KC3 - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 1308 - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 1311K - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 2206 - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 2211-K - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 2212-K - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 2217 - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 2307 - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 2313-K - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 2313-KC3 - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 2314 - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 2318-K - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..

بلبرینگ خود تنظیم 2320-K - برند ZWZ

بلبرینگ های خود تنظیمبلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف گلوله و توپ هستند که پشت هم ..