بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ تماس زاویه ایبلبرینگ تماس زاویه ای دارای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی، به گونه ای است که قادر به تحمل بار شعاعی و محوری هم زمان می باشد. از ویژگی های بارز بلبرینگ تماس زاویه ای این است که بسته به بزرگی تماس زاویه بلبرینگ، قدرت تحمل بار محوری متفاوت خواهدبود. دیگر ویژگی قابل ذکر بلبرینگ تماس زاویه ای آن است که وقتی بار شعاعی بر بلبرینگ باعث به وجود آمدن یک نیروی محوری هم می شود، برای مهار این مشکل بلبرینگ تماس زاویه ای را به صورت جفتی یا دوتایی می توان نصب کرد.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

بلبرینگ تماس زاویه ای 7013-ACM - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7017-ACM - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7210-AC - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7214-BM - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7217-ACM - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7218-ACM - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7220-ACM - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7220-BM - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7222-BM - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7222ACM - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7224-ACM - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7226-ACM - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7228-ACM - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7232-ACM - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7234-AC - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..

بلبرینگ تماس زاویه ای 7308-ACM - برند ZWZ

بلبرینگ تماس زاویه ای طراحی زاویه ای حلقه های درونی و بیرونی این نوع بلبرینگ به گونه ای است که ..